Asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedrze Dietetyki, Zakładzie Dietetyki

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Dietetyki, Zakład Dietetyki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 07.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11. – 19.11.2021 r.

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 22.11.2021 r.

LINK DO STRONY:

 1. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ w kategorii „Oferty pracy”

 1. Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ w kategorii biuro ogłoszeń
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 3.01.2022 r.

Rodzaj kontraktu: do określenia po rozstrzygnięciu konkursu

Praca w wymiarze: pełnego etatu

Miejsce pracy: Zakład Fizjologii Żywienia, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW (ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa)

SŁOWA KLUCZOWE: fizjologia człowieka, dietetyka, żywienie człowieka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • tytuł magistra na kierunku dietetyka;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci autorstwa/współautorstwa w min. 2 publikacjach naukowych w renomowanych czasopismach (o łącznym IF minimum 9) indeksowanych na liście JCR,
 • kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad zwierzętami laboratoryjnymi potwierdzone stosownymi dokumentami,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizjologii człowieka i regulacji metabolizmu,
 • znajomość technik biologicznych z zakresu m.in. mikroskopii świetlnej i immunohistochemii;
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pisania publikacji naukowych;
 • kandydat/kandydatka powinien/na charakteryzować się zaangażowaniem w realizację działań naukowych i organizacyjnych w Katedrze Dietetyki oraz gotowością do pogłębiania wiedzy.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów celem weryfikacji umiejętności związanych z w/wym. technikami biologicznymi.

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 06.11. – 19.11.2021 r., w Sekretariacie Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie (Bud. 32, pok. 095) następujących dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dyplomów, certyfikatów
 • referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych publikacji (lub przyjętych do druku)
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).
 • klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

KONTAKT: tel. 22 5937025, mail ewa_lange@sggw.edu.pl

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW

Katedra Dietetyki

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

07-10-2021 13:23
Krzysztof Szwejk
07-10-2021 13:37
Krzysztof Szwejk