Asystent badawczo- dydaktyczny w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka w  Katedrze Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej – wynik konkursu

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka

INFORMACJA o wyniku konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo- dydaktycznego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka w  Katedrze Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, Zakładzie Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych, Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie.

Data ogłoszenia konkursu: 12.04.2021 r.

Termin składania dokumentów: 12-26.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 27.04.2021 r.

Ilość kandydatów: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia:
mgr inż. Katarzyna Król

Uzasadnienie: Dokumenty kandydata złożone w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem. Komisja, przeprowadzając ocenę kandydatów oprócz wymagań stawianych przez ustawę i statut, SGGW w Warszawie, uwzględniła również pozostałe kryteria tj. dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne kandydatów, udział w Projektach badawczych oraz ich powiązanie z tematyką zajęć dydaktycznych realizowanych w jednostce, jak również potrzeby kadrowe jednostki w tym zakresie. W głosowaniu jawnym komisja konkursowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mgr inż. Katarzyny Król.

04-05-2021 14:57
Krzysztof Szwejk