Asystent, badawczo-dydaktyczny w Centrum Medycyny Translacyjnej

Asystent, badawczo-dydaktyczny

REKTOR

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

asystent,  badawczo-dydaktyczny

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100; 02-797 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria, biologia, medycyna

DATA OGŁOSZENIA: 8.06-9.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.07.2021 – 24.07.2021

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25.07.2021

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100; 02-797 Warszawa 48 22 59 36 185

 

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, choroby zwierząt, rozród, biotechnologia, medycyna translacyjna , biologia molekularna

  1. Link Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
  2. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony

www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl

III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW,

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać

Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100; 02-797 Warszawa 48 22 59 36 185

 

OPIS OGŁOSZENIA (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

 

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który (-a) łącznie spełnia następujące wymagania:

 

– Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie biotechnologii,

– Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, potwierdzone odpowiednim dorobkiem publikacyjnym, w tym wymaganych jest co najmniej pięć publikacji naukowych z listy JCR,

–– Kandydat powinien posiadać udokumentowany udział w konferencjach naukowych,

– Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim– Kandydat powinien posiadać co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

–  Od Kandydata oczekuje się znajomości obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office oraz programów statystycznych.

 

Od Kandydata oczekuje się ponadto:

 

– aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim poprzez członkostwo oraz pracę w organizacjach i komisjach uczelnianych,

– aktywnego uczestnictwa w projektach popularyzujących naukę, np. działalność w kołach naukowych.

 

Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

  1. Poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  2. Kwestionariusz osobowy,
  3. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
  4. Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,
  5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Spraw Osobowych..

Ponadto osoby spoza uczelni:
1) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych).

 

Miejsce składania dokumentów:

papierowo:

Miejsce pracy:

Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100; 02-797 Warszawa 48 22 59 36 185

 

lub elektronicznie: zdzislaw_gajewski@sggw.edu.pl

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.07.2021

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

08-06-2021 13:42
Krzysztof Szwejk
08-07-2021 13:46
Krzysztof Szwejk