Asystent badawczo-dydaktyczny – technologia żywności i żywienie człowieka

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienie człowieka

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 04.08.2021r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09-16.09.2021r

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 17.09.2021r

LINK DO STRONY: I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”

II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

SŁOWA KLUCZOWE: analizy instrumentalne, żywność wygodna, żywność funkcjonalna, ocena żywności, analiza sensoryczna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

· tytuł magistra na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności;

· dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki;

· pogłębiona znajomość zagadnień dotyczących towaroznawstwa żywności przetworzonej, żywności funkcjonalnej i wygodnej oraz analizy sensorycznej

· umiejętność opracowywania i wdrażania metod analitycznych wykorzystywanych w celach dydaktycznych i badawczych

· doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących oceny jakości żywności (w tym z wykorzystaniem elektronicznego nosa, wizualizatora/elektronicznego oka, Eye Tracking, EMG i EEG);

· udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

· umiejętność pracy w zespole;

· doświadczenie w pracy laboratoryjnej;

· umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie programów MS OFFICE, programów statystycznych (XLSTAT lub innych);

· co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku a także wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;

· umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim.

Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy.

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 03.09-16.09.2021r w Sekretariacie Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW następujących dokumentów:

· podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,

· kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,

· życiorys

· list motywacyjny

· listy rekomendacyjne

· kopie dyplomów, certyfikatów

· referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)

· wykaz osiągnięć naukowych i opublikowanych prac

· oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

· klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

KONTAKT: tel. 22 5937052, mail eliza_kostyra@sggw.edu.pl

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGGW

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

04-08-2021 14:04
mkorycki