Asystent badawczo-dydaktyczny (socjologia 2)

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie
asystenta badawczo-dydaktycznego

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DZIEDZINA: nauki społeczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne
DATA OGŁOSZENIA: 08.02.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22.02.2021. godz. 10.00
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
LINK DO STRONY: http://wiadomosci.sggw.pl – zakładka „Oferty pracy”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki,
tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Agata Szaruga).
SŁOWA KLUCZOWE: nauki socjologiczne
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w § 89 pkt.4) Statutu SGGW.

Od kandydata oczekuje się:
 tytułu magistra i/lub stopnia naukowego doktora nauk społecznych oraz dorobku w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem dorobku badawczego,
 zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania,
 co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego tj. w stopniu
umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.

Wymagania dodatkowe:
 doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji grantów badawczych i/lub strukturalnych
 udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
 publikacje w zakresie nauk społecznych,
 doświadczenie dydaktyczne

Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski i język angielski.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
2) kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW),
3) życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV
4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) – druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW,
5) odpis/ksero dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu magistra i /lub stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina nauki socjologiczne)
6) wykaz dorobku naukowego,
7) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Ponadto osoby spoza uczelni:
1) opinię z ostatniego miejsca pracy i/ lub opinia opiekuna naukowego

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW.
Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Miejsce i termin składania dokumentów:
– pocztą: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, budynek nr 4 pok. nr 22
lub
– elektronicznie: insip@sggw.edu.pl.

Dokumenty należy składać do dnia 22.02.2021 r. do godz. 10.00.

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 23.02.2021

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.
Warszawa 08.01.2021

08-01-2021 09:29
Betacom Admin
11-01-2021 09:37
Betacom Admin