Asystent badawczo-dydaktyczny, przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko asystenta:

  • tytuł magistra / magistra inżyniera uzyskany na kierunku na kierunku geografia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna;
  • zainteresowania naukowe w zakresie uwarunkowań przyrodniczych kształtowania krajobrazu oraz zdolności do ich rozwijania;
  • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem: ArcGIS-QGIS;
  • samodzielność i dyscyplina pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

Szczegółowy opis w linku poniżej

asystent_przyrodn_podstawy_proj_krajob

20-05-2022 13:22
ugudanowska