Asystent badawczo-dydaktyczny (przedłużenie konkursu)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Ekonomii i Finansów
Informacja o konkursie:
INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
KATEDRA: FINANSÓW (przedłużenie konkursu)
TRYB KONKURSU: konkurs jednoetapowy
LICZBA ETATÓW: 1
DZIEDZINA: nauki społeczne
DYSCYPLINA: ekonomia i finanse
MIEJSCA OGŁOSZENIA KONKURSU: I. Strona internetowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: https://www.sggw.pl/ w kategorii „Oferty pracy” II. Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ III. Strona internetowa Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/
SŁOWA KLUCZOWE: rachunkowość finansowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość międzynarodowa.
OPIS: Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 84 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).
Od kandydata/kandydatki oczekuje się:
a) posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
b) wykazania zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do
ich rozwijania,
c) posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych,
d) spełniania dodatkowych wymagań, w tym konkretnych celów i zadań badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych, określonych w szczegółowych warunkach konkursu, jako dodatkowe wymagania (poniżej).
Dodatkowe wymagania:
a) opublikowanie minimum sześciu publikacji naukowych, w tym co najmniej jednej w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1 lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2,
b) dorobek publikacyjny z zakresu: rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości,
c) zrealizowany co najmniej dwutygodniowy staż naukowy w zagranicznej jednostce naukowo-dydaktycznej, d) aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i/lub za granicą, e) aktywność w działalności organizacyjnej.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia/finanse/ekonomia i finanse.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Finansów (budynek 7, pokój 103):
• podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
• kwestionariusz osobowy,
• życiorys,
• odpis dyplomu doktorskiego,
• wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
• niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata/(kę) wymagań zawartych w treści ogłoszenia.
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW
• oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy.
Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:
• opinię z ostatniego miejsca pracy,
• świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
DATA OGŁOSZENIA: 11/01/2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11/01/2021 – 31/01/2021
Miejsce składania dokumentów:
elektronicznie: ieif@sggw.edu.pl (preferowana forma)
lub
osobiście / listownie: Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek 7, pok. 103, nr tel.: 022 59 34 002.
Osoba do kontaktu:
Joanna Stefańczyk
ieif@sggw.edu.pl lub joanna_stefanczyk1@sggw.edu.pl Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, budynek 7 pokój 103.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Pierwszy kwartał 2021 roku.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11-01-2021 10:58
mponichter
26-01-2021 10:59
mponichter