Asystent badawczo-dydaktyczny Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
LICZBA STANOWISK: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki leśne
DATA OGŁOSZENIA: 21 października 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 listopada 2021 r. – 06 grudnia 2021 r.
LINK DO STRONY: http://indm.sggw.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: asystent badawczo – dydaktyczny, technologia drewna, meblarstwo, leśnictwo, organizacja procesów produkcyjnych, zarządzanie produktywnością przedsiębiorstwa
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Uczelni (§ 89 i załącznik nr 2).
Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów technologia drewna i meblarstwo w SGGW (z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia zarządzania produkcją i organizacji procesów produkcyjnych).
Poszukiwany(-a) jest kandydat (-tka), który(-a) charakteryzuje się następującymi cechami:
• posiada min. tytuł zawodowy magistra w specjalności technologia drewna lub meblarstwo lub leśnictwo,
• wykazuje zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania,
• jest przygotowany(-a) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania produkcją i organizacji procesów produkcyjnych,
• posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, t.j. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW, tel. (22) 5938528, e-mail: piotr_boruszewski@sggw.edu.pl.
Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w okresie od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia 06 grudnia 2021 r. do godziny 11:00 (decyduje data wpływu dokumentów) w Sekretariacie Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, pok. 2/14B.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW;
2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
3. Kwestionariusz osobowy;
4. Odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra;
5. Wykaz osiągnięć naukowych;
6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW).
Data rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w okresie do dwóch tygodni od ustalonej w ogłoszeniu daty składania zgłoszeń.
Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić żadnego kandydata do zatrudnienia.
Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000)
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

22-10-2021 08:40
Krzysztof Szwejk