Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

KONKURS JEDNOETAPOWY

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Inżynierii Środowiska

MIASTO:  Warszawa

STANOWISKO:   asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne lub nauki ścisłe i przyrodnicze                              

w zakresie: hydraulika, mechanika płynów lub/i instalacje sanitarne

DATA OGŁOSZENIA:     22.07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:    22.08.2022 r. – 05.09.2022 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: 
I. Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/

 1. Akademicka Baza Ogłoszeń http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopnień magistra lub doktora nauk w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • wiedza umożliwiająca prowadzenie zajęć z zakresu hydrauliki, mechaniki płynów lub/i instalacji sanitarnych,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • mile widziany dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych (w tym min. jedna publikacja z IF – Web of Science Core Collection),
 • aktywność naukowa i projektowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także inne aktywności związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych (np. udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora SGGW o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • życiorys zawodowy;
 • odpis dyplomu;
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: bozena_dohojda@sggw.pl

Miejsce składania dokumentów:

– pocztą: Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
pok. 115, nr tel.: 022 59 35 009 lub elektronicznie: bozena_dohojda@sggw.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 19.09.2022 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 35 337.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

22-07-2022 13:57
ugudanowska