Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Teledetekcji i Badań Środowiska w zakresie fitosocjologii i geobotaniki

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko asystenta:

  • stopień mgr inż. nauk w dziedzinie nauk technicznych, rolniczych lub o ziemi,
  • zainteresowania naukowe w zakresie fitosocjologii, geobotaniki, geoinformacji,
  • doświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu CAD i grafiki komputerowej 2D, fitosocjologii, geodezji oraz systemów informacji przestrzennej (SIP),
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych (w tym min. 4 publikacje z IF – Web of Science Core Collection),
  • aktywność naukowa i projektowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym a także inne aktywności związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych  (np. udział w specjalistycznych szkoleniach , warsztatach , konferencjach naukowych, staże i doświadczenie w pracy w ośrodkach naukowych związanych z geoinformacją),
  • umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność i dyscyplina pracy,
  • wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność,
  • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Link do ogłoszenia poniżej.

Formularz_asystent_KTiBŚ

10-11-2022 15:13
wkos