Asystent badawaczo-dydaktyczny w Zakładzie Dietetyki, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Dietetyki, Zakład Dietetyki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawaczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia, dietetyka

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 30.04.2021r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.05-13.06.2021r

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 14.06.2021r

LINK DO STRONY:

 1. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ w kategorii „Oferty pracy”

 1. Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ w kategorii biuro ogłoszeń
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.07.2021

Rodzaj kontraktu: do określenia po rozstrzygnięciu konkursu

Praca w wymiarze: pełnego etatu

Miejsce pracy: Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW (ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa)

SŁOWA KLUCZOWE: dietetyka, poradnictwo dietetyczne, żywienie człowieka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • tytuł magistra na kierunku dietetyka
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, minimum 2. publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR,
 • doświadczenie w pracy z zakresu poradnictwa dietetycznego, szczególnie nieprawidłowych reakcji pokarmowych i chorób metabolicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku dietetyka,
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu projektów naukowo-edukacyjnych z zakresu dietetyki klinicznej i wpływu produktów spożywczych na stan zdrowia różnych grup populacyjnych. Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w  planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 31.05-13.06.2021r, w Sekretariacie Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW lub przesłanie e-mailem na adres: ewa_lange@sggw.edu.pl następujących dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • listy rekomendacyjne
 • kopie dyplomów, certyfikatów
 • referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).
 • klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

KONTAKT: tel. 22 5937025, e-mail: ewa_lange@sggw.edu.pl

 

 

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW

Katedra Dietetyki

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

 

 

30-04-2021 13:19
Krzysztof Szwejk