Asystent/Adiunkt badawczo-dydaktyczny, zastosowania matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • asystent: tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów budownictwo adiunkt: stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie zastosowania matematyki
  w mechanice/obliczenia numeryczne lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie mechaniki budowli lub matematyki,
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
 • umiejętności związane z wykorzystywaniem programów komputerowych Mathematica lub Matlab,
 • znajomość pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MEiN,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie
  i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Pełna treść ogłoszenia i lista wymaganych dokumentów w linku poniżej

asyst_adiunkt_matematyka_obliczenianumeryczne

09-12-2021 12:04
ugudanowska
10-12-2021 13:23
ugudanowska