Asystent/adiunkt w zakresie: zastosowanie matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne – Instytut Inżynierii Lądowej, Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

STANOWISKO: asystent/adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

w zakresie: zastosowanie matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne

DATA OGŁOSZENIA: 23.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.10.2021 r. – 06.11.2021 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: 
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, mechanika, statyka, dynamika

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie zastosowania matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne lub tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunkach studiów matematyka lub fizyka lub informatyka lub mechanika,
 • predyspozycje w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie mechaniki budowli lub matematyki,
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
 • umiejętności związane z wykorzystywaniem programów komputerowych Mathematica lub Matlab lub inne,
 • znajomość pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

 

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MNiSW,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIL SGGW.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • życiorys zawodowy;
 • poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: anna_bartos@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

– pocztą: Instytut Inżynierii Lądowej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, pok. 115, nr tel.: 022 59 35 003.

lub

– elektronicznie: anna_bartos@sggw.edu.pl.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.11.2021 r.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 35 219.

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

20_asyst_adiun_wymagania

23-09-2021 09:58
Anna Bartos-Moś