Asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny w zakresie zastosowanie matematyki w mechanice

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
  w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
  w zakresie zastosowania matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne lub tytuł zawodowy magistra,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim  w zakresie mechaniki budowli lub matematyki,
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
 • umiejętności związane z wykorzystywaniem programów komputerowych Mathematica lub Matlab,
 • znajomość pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą
  w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa
  o zasięgu międzynarodowym.

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów
  w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych
  w odpowiednich wykazach MNiSW,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIL SGGW.

Link do pełnej treści poniżej:

asyst_adiunkt_matematyka_w_mechanice

15-02-2022 13:25
wkos