Asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Lądowej

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

KONKURS JEDNOETAPOWY

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Lądowej

MIASTO:  Warszawa

STANOWISKO: asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

w zakresie: konstrukcje budowlane i inżynierskie

DATA OGŁOSZENIA: 02.06.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.07.2021 r. – 15.07.2021 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: 
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: budownictwo, konstrukcje budowlane, mechanika budowli, statyka, stateczność

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych związanych konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi (w szczególności mechaniki budowli);
 • znajomość analitycznych metod rozwiązywania zadnień statyki, stateczności stacjonarnej i dynamiki konstrukcji prętowych i powierzchniowych stosowanych w budownictwie;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie B2;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie mechaniki budowli;
 • samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych (dodatkowy atut);
 • mile widziane będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym;
 • znajomość pakietu Ms Office;
 • umiejętność pracy w zespole,
  Dodatkowe wymagania dla kandydata na stanowisko adiunkta
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection);
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania;
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie
  i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • życiorys zawodowy;
 • poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego lub poświadczony odpis dyplomu magistra inżyniera;
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: anna_bartos@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

– pocztą: Instytut Inżynierii Lądowej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, pok. 115, nr tel.: 022 59 35 003.

lub

– elektronicznie: anna_bartos@sggw.edu.pl.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29.07.2021 r.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 35 219.

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

02-06-2021 11:48
Krzysztof Szwejk
07-06-2021 12:45
Krzysztof Szwejk