asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny – inżynieria lądowa, konstrukcje budowlane

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Centrum Wodne SGGW

MIASTO:       Warszawa

STANOWISKO:       asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport
specjalność: konstrukcje budowlane

DATA OGŁOSZENIA:     27.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:    27.08.2021 r. – 10.09.2021 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: 
I. Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/oferta/warszawa-etat-adiunkt-asystent/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: konstrukcje budowlane, materiały budowlane, wytrzymałościowe badania laboratoryjne

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • dla asystenta: tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów budownictwo lub stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
  w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
  dla adiunkta: stopień doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie konstrukcji budowlanych (obejmujące zagadnienia związane z krajową, europejską normalizacją w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych – budynków i budowli) – w przypadku adiunkta;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych, w tym językiem angielskim (na poziomie co najmniej B2),
 • wykazanie dorobku publikacyjnego w postaci recenzowanych artykułów naukowych ,
 • znajomość pakietu Ms Office oraz programów: AutoCAD,
 • umiejętność pracy w zespole i pełna dyspozycyjność w ciągu tygodnia,
 • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Dodatkowe wymagania dla kandydata na stanowisko adiunkta:

 • opublikowanie co najmniej co najmniej 4 monografii lub artykułów w zakresie inżynierii lądowej w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection);
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub tez złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania;
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie
  i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez Radę Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • życiorys zawodowy;
 • poświadczony odpis dyplomu;
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: michal_szadkowski@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

– pocztą: Centrum Wodne SGGW, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa,
pok. 1.20A, nr tel.: 022 59 35 403.

lub

– elektronicznie: wojciech_sas@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 24.09.2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 35 403.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW
w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

27-07-2021 12:51
ugudanowska