asystent / adiunkt badawczo-dydaktyczny – grafika inżynierska oraz projektowanie w budownictwie i architekturze

Wymagane  kwalifikacje:

 • Asystent tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w wyżej wymienionym zakresie lub stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, Adiunkt – stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (min. B2) w mowie i piśmie,
 • Wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych
  z zakresu grafiki inżynierskiej, geometrii wykreślnej oraz projektowania architektoniczno-budowlanego,
 • Osoby przynajmniej ze stopniem doktora – gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office oraz programów do projektowania (AutoCAD i pokrewne)
 • Mile widziana widoczna aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym, w tym odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • Dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Asystent – dorobek naukowy obejmujący co najmniej dwa artykuły opublikowane
  w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z IF ujętych w wykazie Ministra Edukacji i Nauki,

Wymagania dla adiunkta:

 • Dorobek naukowy obejmujący co najmniej cztery artykuły opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z IF ujętych w wykazie Ministra Edukacji i Nauki,
 • Doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym lub złożenie wniosku projektowego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • Uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie
  i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

asyst_adiunkt_grafika inżynierska

04-11-2021 14:52
ugudanowska