Anulowany konkurs na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedrze Pedagogiki

ANULOWANY konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
adiunkta badawczo-dydaktycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – do 24.11.2021r.

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki

 1. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  MIASTO:Warszawa
  STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
  DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
  DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
  DATA OGŁOSZENIA: 10.11.2021r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.11.2021r.- 24.11.2021r. godz.10.00

OKRES ZATRUDNIENIA: czas nieokreślony
LINK DO STRONY: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki,

tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pan Michał Misior).
SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 3) Statutu Uczelni.

 

Od kandydata oczekuje się:
– stopnia naukowego doktora i/lub doktora habilitowanego nauk społecznych lub humanistycznych z dorobkiem w zakresie pedagogiki,
–  pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego (udokumentowanej), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
– kierowania projektem badawczym lub złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
– doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa czterech monografii naukowych i/ lub publikacji naukowych, w tym co najmniej dwie, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267, ust. 2, pkt 2 lit. b ustawy, o którym mowa w pkt 1, w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez właściwego ministra – w części odpowiednio A lub C tego wykazu,
– doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski.

Dodatkowym atutem kandydata będzie odbycie stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie (p. 22, bud. 4) Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 

02-787 Warszawa następujące dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
2) kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW),
3) życiorys,
4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW,
5) odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych,
6) wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego,
7) potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
8) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

 

Ponadto osoby spoza uczelni:
1) opinię z ostatniego miejsca pracy,
2) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 24.11.2021r. godz.10.00  w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 24.11.2021r. godz.15.00

 

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

 

 

 

Warszawa, 11.10.2021r.

23-11-2021 14:58
Krzysztof Szwejk