Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa

JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs  na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego.

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt

LICZBA ETATÓW (STANOWISK): 1

TRYB KONKURSU: konkurs jednoetapowy

DYSCYPLINA: nauki leśne

DZIEDZINA: nauki rolnicze

DATA OGŁOSZENIA: 21.05.2021r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 24.05.2021r. do 07.06.2021r.

LINK DO STRONY: http://www.indm.sggw.edu.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, chemia drewna, technologia hydrolizy enzymatycznej

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.1, 6) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia     28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.

 

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych
na kierunkach studiów technologia drewna i meblarstwo w INDiM SGGW.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

 • posiada min. stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki leśne,
 • wykazuje zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania,
 • jest przygotowany (-a) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,
 • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • powinien mieć doświadczenie w pracy przy urządzeniach analitycznych z zakresu chromatografii HPLC, GC-MS, Py-GCMS, SEC, ISEC,
 • powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących otrzymywania biopaliw (głównie bioetanolu), w tym szczególnie procesów obróbki wstępnej i hydrolizy enzymatycznej materiałów lignocelulozowych,
 • powinien być współautorem przynajmniej 8 artykułów naukowych w czasopismach z listy Filadelfijskiej (w ciągu ostatnich 6 lat),
 • powinien odbyć minimum 2 tygodniowy staż naukowy (naukowo-badawczy) w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji grantów we współpracy z przemysłem potwierdzone umowami.

Oczekuje się, że wyłoniony kandydat w oświadczeniu o przypisaniu do dyscyplin naukowych zadeklaruje, co najmniej w 75%, dyscyplinę nauki leśne.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, dr hab. inż. Andrzej Antczak, tel. (22) 5938649, e-mail: andrzej_antczak@sggw.edu.pl

Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w okresie od dnia
24.05.2021r. do dnia 07.06.2021r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu dokumentów) w 
Sekretariacie Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony INDM SGGW
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, pok. 2/14B

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW;
 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 5. Wykaz osiągnięć naukowych;
 6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW).

 

Data rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w okresie do dwóch tygodni od ustalonej w ogłoszeniu daty składania zgłoszeń.

 

Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić żadnego kandydata do zatrudnienia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

His Magnificence Rector of Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
announces a competition for the employment of an assistant professor.

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Wood Sciences and Furniture, Department of Wood Science and Wood Protection,

159 Nowoursynowska St., 02-776 Warsaw

CITY Warsaw

POSITION assistant professor

NUMBER OF FULL-TIME JOBS: 1

COMPETITION TYPE: single-stage competition

DOMAIN: agricultural sciences

DISCIPLINE: forestry sciences

POSTED: 21.05.2021

EXPIRES : from 24.05.2021 to 07.06.2021

WEBSITE http://www.indm.sggw.edu.pl/

KEY WORDS: wood chemistry, enzymatic hydrolysis technology, assistant professor

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Applicants for the position mentioned above must meet the conditions set out in art. 113 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science as well as the Statute of WULS-SGGW (attachment 1, 6) and Resolution No. 51 – 2017/2018 of the WULS-SGGW Senate of May 28, 2018 regarding amendments to the Statute of the Warsaw University of Life Sciences.

 

The applicants (he, she) should meet following requirements:

 • the degree of Ph.D. in field of forestry, discipline of forestry sciences,
 • scientific interests and ability to develop them,
 • ability to lead classes in Polish,
 • has at least good knowledge of English, i.e to the extent allowing independent writing of scientific publications  and to present reports at scientific conferences,
 • the candidate should have experience in working with analytical equipment in the field of chromatography (HPLC, GC-MS, Py-GCMS, SEC and ISEC),
 • the candidate should have experience in conducting researches on biofuel production (mainly bioethanol), including especially pre-treatment and enzymatic hydrolysis of lignocellulosic materials,
 • the candidate during the last 6 years should be a co-author of at least 8 scientific articles from JCR list,
 • the applicant should have a minimum of 2 weeks of scientific internship,
 • experience with grants in collaboration with industry will be welcomed confirm by contracts.

For more detailed information please contact with Head of the Department of Wood Science and Wood Protection, Andrzej Antczak D. Sc, Assistant Professor, phone: (+4822) 5938649,

e-mail: andrzej_antczak@sggw.edu.pl .

The applicants must submit all necessary documents in the period from 24.05.2021 to 07.06.2021 till 2:00 PM (the date of receipt is decisive) to the secretariat of the Department– address: 159 Nowoursynowska St., room No 2/14B, 02-776 Warsaw

The applicants should submit:

 • An application for employment to Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW;
 • Curriculum Vitae with achievements in the field of research and teaching;
 • Personal questionnaire form;
 • Copy of diploma to obtain a doctoral degree;
 • Publication list (papers published and accepted for print – editorial certificate required);
 • Statement that meet the requirements under Article. 113 of the Act of 20 July 2018. Law on Higher Education (Journal of Laws 2018. pos. 1668).
 • After the employment competition is resolved, a relevant certificate from the occupational medicine will be required (prints are issued by the WULS-SGGW Personal Affairs Office).

Decision deadline: The contest will be adjudicated within two weeks of the application deadline established in the announcement.

The selection board has the right not to choose any candidate to be recruited.

 

Please attach the following statement: “I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10/05/2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018 item 1000).”

Information clause:

Please be advised that all personal data that will be provided by you in the recruitment procedure conducted for the abovementioned position by the Warsaw University of Life Sciences (hereinafter referred to as SGGW) will be processed by WULS-SGGW in order to carry out the above-mentioned recruitment procedure in accordance with Art. 6 par. 1 lit. a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on protection data), hereinafter referred to as RODO. The administrator of Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, with headquarters at ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the end of the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW. In WULS-SGGW, there is the Data Protection Supervisor who supervises the correctness of personal data processing, which can be contacted via the e-mail address: iod@sggw.pl. In accordance with the provisions of the RODO, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Administrator of Personal Data to access your data, correct it, transfer and delete it, and limit the processing of data and filing a complaint to the supervisory body. Please be advised that we will only respond to selected offers. We reserve the right to end the competition earlier or leave the competition without resolving.

 

22-04-2021 14:46
Krzysztof Szwejk
05-05-2021 10:06
Krzysztof Szwejk