Adiunkt w zakresie budownictwa zrównoważonego i projektowania architektoniczno – budowlanego

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (Architektura i urbanistyka
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu budownictwa ogólnego, rysunku technicznego i geometrii wykreślnej, wykorzystania CAD w projektowaniu architektoniczno-budowlanym, wspomagania komputerowego procesu projektowania, konstrukcji drewnianych, przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych
 • gotowość doprowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego oraz budownictwa zrównoważonego
 • dorobek naukowy obejmujący co najmniej dwa artykuły opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z IF ujętych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • biegła znajomość pakietu Ms Office, Autocad, Archicad, Revit, Sketchup, ArCADia – TERMOCAD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 • doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym lub złożenie wniosku projektowego w konkursie do instytucji finansujących badania (dodatkowy atut)
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów
  w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych
  w odpowiednich wykazach MNiSW,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIL SGGW.

Link do ogłoszenia poniżej:

Formularz_ogl._budow.zrownowaz.i.projekt.arch.-bud._adiunkt.doc

07-04-2022 13:44
wkos