Adiunkt w zakresie projektowanie konstrukcyjne i architektoniczne

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • Adiunkt – stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w
  zakresie konstrukcji budowlanych i mechaniki budowli,
 • Dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
 • Znajomość pakietu Ms Office i CAD
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

 Wymagania dla adiunkta:

 • Opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministra Edukacji i Nauki,
 • Kierowaniu projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • Uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie
  i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Link ogłoszenia poniżej:

Formularz_ogl._projektow_konstr.iarch._adiunkt

06-07-2022 14:44
wkos