Adiunkt w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistyki

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (Architektura i urbanistyka)
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu budownictwa ogólnego, architektury i urbanistyki, projektowania w budownictwie
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego
 • dorobek naukowy obejmujący co najmniej dwa artykuły opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z IF ujętych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • biegła znajomość pakietu Ms Office, Autocad, Microstation, Adobe Photoshop, Adobe InDesign
 • aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym, w tym udział w stażu i projektach międzynarodowych
 • widoczna działalność artystyczno-badawcza, w tym udział w warsztatach artystyczno – projektowych, organizacja wystaw architektonicznych
 • mile widziane zainteresowania naukowe z zakresu projektowania, architektury miejskiego rolnictwa, miejskich systemów żywnościowych, ogrodów społecznościowych
 • doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym lub złożenie wniosku projektowego w konkursie do instytucji finansujących badania (dodatkowy atut)
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów
  w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych
  w odpowiednich wykazach MNiSW,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,

uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIL SGGW

Link do ogłoszenia poniżej:

Formularz_ogl._projektow.arch.i.urban._adiunkt.doc

07-04-2022 13:31
wkos