Adiunkt w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 23.04. 2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  od 24.05. 2021 do 7.06.2021

LINK DO STRONY:

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
SŁOWA KLUCZOWE: genomika strukturalna i funkcjonalna stresów abiotycznych i biotycznych roślin, hodowla odpornościowa roślin, bioinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego.
Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewne oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 4 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR. Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko musza spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

 • dobra ogólna znajomość zagadnień z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej oraz biotechnologii roślin
 • dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i roślinnych kultur in vitro oraz narzędzi bioinformatycznych
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń dla studentów z zakresu genetyki ogólnej, biotechnologii roślin oraz biologii molekularnej roślin, (2) znajomość zagadnień z zakresu genomiki strukturalnej i funkcjonalnej stresów abiotycznych i biotycznych roślin, hodowli odpornościowej roślin, (3) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach badawczych, (4) znajomości języka programowania i środowiska R w zakresie analiz bioinformatycznych oraz środowiska Linux.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 014), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty: osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl)

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
 • odpis dyplomu doktora
 • wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku
 • pozytywna ocena przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub wygłoszonego referatu monotematycznego

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu 14.06. 2021. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną

Dodatkowe informacje: prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, monika_rakoczy_trojanowska@sggw.edu.pl.; tel. (+48-22) 5932150.

 

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Biology
CITY: Warsaw

POSITION: Assistant Professor
DISCIPLINE: biology

POSTED: 23.04 2021
WHEN TO APPLY: 24.05. 2021 do 7.06.2021
WEBSITE:

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

KEY WORDS: structural and functional genomics of plant abiotic and biotic stresses, plant resistance breeding, bioinformatics

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
We are looking for candidates with doctor degree in agricultural sciences (discipline: biotechnology) or in related field for a faculty position at the Assistant Professor level.

Candidates should also have a good knowledge of English language and should be an author or co-author at least 4 publications. Persons applying for this position must meet the conditions set out in Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668) and Statute of SGGW

The duties of the candidate will include independent teaching and research conducting. The teaching language will be Polish and English.

The candidate should be characterized by the following features:

–              good knowledge of issues in the field of classical and molecular genetics and plant biotechnology

–              good knowledge of basic molecular biologyand plant in vitro cultures techniques, and bioinformatics tools

–              the ability to work in a team and flexible organization of working time

–              proficient computer skills in MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

–              ability to use computer databases

In case of the same skills, the additional criteria of candidate selecting will be: (1) experience in conducting exercises for students in the area of genetics, plant biotechnology, plant molecular biology, (2) knowledge about the current topics of structural and functional genomics of plant abiotic and biotic stresses, (3) experience in conducting research projects, (4) knowledge of the R programing language in the field of bioinformatics and Linux environment.

Those joining the contest should provide to the Office of the Institute of Biology (building No 37, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland), from 9.00 am to 3 am, the following documents (by email ib@sggw.edu.pl or in person):

 • an application for employment addressed to the Rector of SGGW
 • personal questionnaire form
 • CV (including description of the scientific career)
 • a copy of PhD diploma
 • a list of papers published and accepted for print (editorial certificate required)
 • – positive evaluation of the conducted classes or the monothematic lecture

Candidates will be informed about the results of the contest via e-mail. PLANNED DEADLINE for adjudication of the competition: 14.06.2021

Additional info: prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, monika_rakoczy_trojanowska@sggw.edu.pl; phone (+48-22) 5932150.

 

26-04-2021 14:37
Krzysztof Szwejk