Adiunkt w Instytucie Biologii

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 23.04. 2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  od 24.05. 2021 do 7.06.2021

LINK DO STRONY:

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
SŁOWA KLUCZOWE: genomika strukturalna i funkcjonalna stresów abiotycznych i biotycznych roślin, retroaktywna regulacja śmierci komórki, molekularna biologia komórki, systemowe sygnały, bioinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego.

Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dziedzinie biologii lub pokrewnej także posiadać doświadczenie w biologii molekularnej komórki i fizjologii stresu u roślin oraz odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej czterech publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, w tym przynajmniej jedną publikowaną w międzynarodowym składzie autorów, w ww. zakresie dotyczącym regulacji i przekazu retroaktywnych sygnałów komórkowych z chloroplastu do jądra, regulujących śmierć komórki, oraz mechanizmy aklimatyzacyjne i obronne. W przypadku braku publikacji w międzynarodowym składzie autorów kandydat/ka powinien/-a wykazać współautorstwo w trzech  dodatkowych artykułach naukowych oraz wysłany do czasopisma i przyjęty do recenzji  manuskrypt w międzynarodowej obsadzie autorskiej.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko musza spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie biologii molekularnej, fizjologii, genetyki i leczniczego wykorzystania roślin  i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 014), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty: osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl)

  • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
  • odpis dyplomu doktora
  • wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku, wysłanych manuskryptów

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu 14.06. 2021. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną

Dodatkowe informacje: prof. Stanisław Karpiński, stanislaw_karpinski@sggw.edu.pl.; tel. (+48-22) 5932172.

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Biology
CITY: Warsaw

POSITION: Assistant Professor
DISCIPLINE: biology

POSTED: 23.04 2021
WHEN TO APPLY: 24.05. 2021 do 7.06.2021
WEBSITE:

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

KEY WORDS: structural and functional genomics of plant abiotic and biotic stresses, retroactive cell death regulation, cell molecular biology, systemic signalling, bioinformatics

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
We are looking for candidates with doctor degree in biology or in related field for a faculty position at the Assistant Professor level.

Candidates should also have a good experience in cell molecular biology, plant stress physiology as well as

should be an author or co-author of at least 4 publications in peer-reviewed scientific journals among which at least one with international authors in the above mentioned field concerning regulation and transmission of cell retrograde signalling from chloroplasts to nucleus, regulating cell death and acclimatization and defence mechanisms. In case of no such publication candidates should be an author of 3 additional publications and a manuscript submitted and under review with international co-authors.

Persons applying for this position must meet the conditions set out in Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668) and Statute of SGGW

The duties of the candidate will include independent teaching  of molecular biology, physiology, genetics and medical use of plants and research conducting. The teaching language will be Polish and English.

Those joining the contest should provide to the Office of the Institute of Biology (building No 37, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland), from 9.00 am to 3 am, the following documents (by email ib@sggw.edu.pl or in person):

  • an application for employment addressed to the Rector of SGGW
  • personal questionnaire form
  • CV (including description of the scientific career)
  • a copy of PhD diploma
  • a list of papers published and accepted for print (editorial certificate required), submitted manuscripts

Candidates will be informed about the results of the contest via e-mail. PLANNED DEADLINE for adjudication of the competition: 14.06.2021

Additional info: prof. Stanisław Karpiński, stanislaw_karpinski@sggw.edu.pl.; tel. (+48-22) 5932172.

 

26-04-2021 14:30
Krzysztof Szwejk