Adiunkt w Instytucie Biologii

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 11.06.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  od 14.07.2021 do 8.09.2021

LINK DO STRONY:

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
SŁOWA KLUCZOWE: genomika strukturalna i funkcjonalna stresów abiotycznych i biotycznych roślin, retroaktywna regulacja śmierci komórki, molekularna biologia komórki, systemowe sygnały, bioinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego.

Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dziedzinie biologii lub pokrewnej także posiadać doświadczenie w biologii molekularnej komórki i fizjologii stresu u roślin oraz odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej czterech publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, w tym przynajmniej jedną publikowaną w międzynarodowym składzie autorów, w ww. zakresie dotyczącym regulacji i przekazu retroaktywnych sygnałów komórkowych z chloroplastu do jądra, regulujących śmierć komórki, oraz mechanizmy aklimatyzacyjne i obronne.
W przypadku braku publikacji w międzynarodowym składzie autorów kandydat/ka powinien/-a wykazać współautorstwo w trzech  dodatkowych artykułach naukowych oraz wysłany do czasopisma i przyjęty do recenzji  manuskrypt
w międzynarodowej obsadzie autorskiej.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko musza spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie biologii molekularnej, fizjologii, genetyki i leczniczego wykorzystania roślin  i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 014), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty: mailowo (ib@sggw.edu.pl)

  • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
  • odpis dyplomu doktora
  • wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku, wysłanych manuskryptów

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu 15.09. 2021. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną

Dodatkowe informacje: prof. Stanisław Karpiński, stanislaw_karpinski@sggw.edu.pl.; tel. (+48-22) 5932172.

 

14-06-2021 09:23
Krzysztof Szwejk