Adiunkt, post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt, post-doc w projekcie  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 12.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.11. – 30.11.2021 r.

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.12.2021 r.

LINK DO STRONY:

 1. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ w kategorii „Oferty pracy”

 1. Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ w kategorii biuro ogłoszeń

III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:

Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

 1. Narodowego Centrum Nauki
  https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 3.01.2022 r.

Rodzaj kontraktu: do określenia po rozstrzygnięciu konkursu

Praca w wymiarze: pełnego etatu

Miejsce pracy: Zakład Fizjologii Żywienia, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie (ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa)

SŁOWA KLUCZOWE: nanotoksykologia, biologia komórkowa, biologia molekularna, fizjologia układu nerwowego i pokarmowego, neurotoksyczność

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne, nauki chemiczne lub pokrewne, uzyskanego w podmiocie innym niż Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg regulaminu NCN)*
 • udokumentowany znaczący dorobek naukowy w postaci autorstwa/współautorstwa min. 4 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach (o łącznym IF minimum 9) indeksowanych na liście JCR,
 • znajomość technik analitycznych z zakresu m.in. cytometrii przepływowej i biologii molekularnej, w tym techniki qRT-PCR;
 • doświadczenie w analizie statystycznej danych biologicznych
 • doświadczenie w zakresie badań toksyczności nanomateriałów będzie dodatkowym atutem,
 • kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad zwierzętami laboratoryjnymi potwierdzone stosownymi dokumentami będzie dodatkowym atutem,
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie (dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu) umożliwiająca sprawną komunikację oraz opracowanie publikacji
 • umiejętność pracy w zespole, udokumentowane doświadczenie w pracy w zespołach naukowych (koła naukowe, projekty naukowe).
 • silna motywacja, zdolność krytycznego myślenia i zapał do pracy naukowej, sprecyzowane zainteresowania naukowe z zakresu żywienia człowieka, toksykologii, wpływu środowiska na zdrowie człowieka, neurobiologii. Kandydat/kandydatka powinien/na charakteryzować się zaangażowaniem w realizację działań naukowych, gotowością do pogłębiania wiedzy oraz umiejętnością pracy w zespole.

 

* Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet –18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w projekcie osoba zatrudniona (post-doc) nie będzie podejmowała innej pracy.

Opis zadań:

 1. Prowadzenie badań obejmujących doświadczenie in vivo na zwierzętach laboratoryjnych i analizy materiału biologicznego w tym oznaczanie poziomu neurotransmiterów w wybranych strukturach mózgu, ekspresji genów i stężenia białek cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych metodą RT-PCR i ELISA, ekspresji mRNA i miRNA metodami biologii molekularnej, oraz oceny profilu populacji komórek odpornościowych metodą cytometrii przepływowej i profilu mikrobioty jelitowej metodą sekwencjonowania nowej generacji.
 2. Prowadzenie in vitro hodowli komórkowych 3D linii komórkowych komórek jelita.
 3. Prowadzenie dokumentacji naukowej (protokoły, zeszyty laboratoryjne).
 4. Pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników.
 5. Pisanie publikacji naukowych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS18

Termin składania ofert: do dnia 30.11.2021

Forma składania ofert: email

Prosimy o przesyłanie ofert na adres: katarzyna_dziendzikowska@sggw.edu.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 1. Podania o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW.
 2. CV – życiorysu naukowego
 3. Kwestionariusza osobowego (na specjalnym druku wydawanym w Dziale Spraw Osobowych SGGW).
 4. Listu motywacyjnego.
 5. Referencji od poprzedniego/ich pracodawcy(ów)/ promotora(ów) .
 6. Kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów).
 7. Kopii dokumentów potwierdzających udział w projektach/kołach naukowych.
 8. Wykazu opublikowanych publikacji i artykułów naukowych oraz doniesień konferencyjnych z czynnym udziałem kandydatki/a.
 9. Kopii certyfikatów językowych oraz dokumentów potwierdzających zdobywane doświadczenie zawodowe (szkolenia, kursy itp.).
 10. Oświadczenia kandydatki/a, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz, że SGGW będzie Jej/Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (na specjalnym druku wydawanym w Dziale Spraw Osobowych SGGW).
 11. Zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Termin składania dokumentów: do dnia 30.11.2021

Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19, dokumenty proszę przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: dr inż. Katarzyna Dziendzikowska  (katarzyna_dziendzikowska@sggw.edu.pl).

KONTAKT: tel. 22 5937033, email katarzyna_dziendzikowska@sggw.edu.pl

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

12-10-2021 15:03
Krzysztof Szwejk