Adiunkt badawczo-naukowy – Katedra Zastosowań Matematyki

KONKURS JEDNOETAPOWY
INSTYTUCJA:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Instytut Informatyki Technicznej,
Katedra Zastosowań Matematyki,
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIEJSCE/KRAJ PRACY: Warszawa/Polska
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
LICZBA STANOWISK: 1
DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno-techniczne
DYSCYPLINA: informatyka techniczna i telekomunikacja
PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: 01.10.2021 r.

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30.06.2021

DATA KONKURSU: do 30.07.2021

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, informatyka

OPIS OGŁOSZENIA:
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.1, 6) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:
– jest doktorem w dyscyplinie matematyka lub informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja,
– posiada minimum 4 prace opublikowane w czasopismach wymienionych w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW, idealny kandydat lub kandydatka posiada przynajmniej jedną pracę samodzielną.
– kierowała lub kieruje lub też złożyła projekt badawczy w konkursie do instytucji finansujących badania naukowe,
– posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych,
– posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
– posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji wygłaszanie referatów oraz prowadzenie zajęć ze studentami,
– posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką i/lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
2. kopia dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora
3. curriculum vitae z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz prac opublikowanych (oraz przyjętych do druku, wymagane zaświadczenie redakcji)
4. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Warunkiem zatrudnienia będzie:
1. pozytywna opinia komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych; osoby z zewnątrz – pozytywna opinia komisji za referat wygłoszony w Katedrze
2. złożenie oświadczenia, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy

Miejsce składania dokumentów:
– elektronicznie: adam_przezdziecki@sggw.edu.pl

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10-06-2021 08:50
Krzysztof Szwejk