Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze, Instytut Nauk o Zwierzętach

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze

Instytutu Nauk o Zwierzętach

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Samodzielny Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: zootechnika i rybactwo

SŁOWA KLUCZOWE: rybactwo, histologia, ekspresja genów

LICZBA ETATÓW: 2

DATA OGŁOSZENIA: 22.11.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.12.2021 r. – 04.01.2022 r.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Wymagania dla kandydatów:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych, weterynaryjnych lub nauk przyrodniczych
 • predyspozycje do pracy naukowej (przede wszystkim będą brane pod uwagę opublikowane artykuły, złożone projekty badawcze, uczestnictwo w konferencjach naukowych, staże i stypendia zagraniczne, udokumentowana krajowa i międzynarodowa współpraca naukowa)
 • obsługa komputera w zakresie podstawowych programów MS Office
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW– uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW
 • udokumentowana co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • mile widziane doświadczenie w badaniach na zwierzętach – rybach
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, lub w części A wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania
 • pozytywne cechy osobowości, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność współpracy w zespole
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW w Warszawie
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • życiorys zawodowy (autoreferat)
 • wykaz dorobku naukowego
 • oświadczenie kandydata lub dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (wzór)
 • inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia
 • kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu

Miejsce składania dokumentów:

– papierowo, z dopiskiem „adiunkt SZIiBwA”: Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, pok. 78,  nr tel. 22 59 365 10

lub

– elektronicznie, w tytule „adiunkt SZIiBwA”: inz@sggw.edu.pl

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze, INZ w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, tel. +48 22 59 366 40 lub 600 035 358.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

22-11-2021 10:44
aserwatka
22-11-2021 10:51
aserwatka