Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zastosowań Matematyki

KONKURS JEDNOETAPOWY

 

INSTYTUCJA:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Instytut Informatyki Technicznej,

Katedra Zastosowań Matematyki,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

MIEJSCE/KRAJ PRACY: Warszawa/Polska

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

LICZBA STANOWISK: 1

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA: informatyka techniczna i telekomunikacja

PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: 01.09.2022

 

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24.05.2022

DATA KONKURSU: do 31.05.2022

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, informatyka

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

 • posiada stopień naukowy doktora,
 • dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie MNiSW,
 • kierował lub kieruje projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania,
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

 

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 2. kopia dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora
 3. curriculum vitae z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz prac opublikowanych (oraz przyjętych do druku, wymagane zaświadczenie redakcji)
 4. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

Warunkiem zatrudnienia będzie:

 

 1. pozytywna opinia komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych; osoby z zewnątrz – pozytywna opinia komisji za referat wygłoszony w Instytucie
 2. złożenie oświadczenia, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy

 

Miejsce składania dokumentów:

 

 • osobiście: sekretariat Instytutu Informatyki Technicznej, budynek 34, pokój 3/28A, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, telefon: 22 593 73 51
 • elektronicznie: iit@sggw.edu.pl, oraz cc: adam_przezdziecki@sggw.edu.pl

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”

 

Klauzula informacyjna:

 

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

 

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

04-05-2022 10:30
Krzysztof Szwejk