Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sztucznej Inteligencji

Treść ogłoszenia na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

 adiunkt badawczo-dydaktyczny – Katedra Sztucznej Inteligencji

KONKURS JEDNOETAPOWY

INSTYTUCJA:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Instytut Informatyki Technicznej,

Katedra Sztucznej Inteligencji,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

MIEJSCE/KRAJ PRACY: Warszawa/Polska

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

LICZBA STANOWISK: 1

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA: informatyka techniczna i telekomunikacja

DATA OGŁOSZENIA: 26-04-2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 25.05.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE informatyka, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, obliczenia rozproszone, big data

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.1, 6) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

 • posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
 • posiada niezbędne umiejętności w prowadzeniu zajęć z przedmiotów informatycznych takich jak: metody numeryczne, usługi sieciowe, bezpieczeństwo systemów, systemy operacyjne, funkcjonowanie systemów rozproszonych w chmurze.
 • posiada umiejętność zastosowania rozwiązań chmurowych do obliczeń numerycznych.
 • uzyskała pozytywny wynik hospitacji; osoby z zewnątrz – pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. hospitacji za referat wygłoszony w Katedrze,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzeniem zajęć
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
 • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych,  prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 2. Kopia dyplomu doktora nauk technicznych
 3. Wykaz publikacji naukowych (obowiązkowo: liczba punktów oraz Impact Factor)
 4. Wykaz wystąpień konferencyjnych wraz z tematem wystąpienia;
 5. CV z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz doświadczenia/umiejętności w związku z prowadzeniem zajęć związanych z informatyką.
 6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

 

Warunkiem zatrudnienia będzie:

 1. Złożenie oświadczenia, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy

 

Miejsce składania dokumentów:

– papierowo: Sekretariat Instytutu Informatyki Technicznej bud. 34, pok. 3/28A, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5937351

lub

– elektronicznie: jaroslaw_kurek@sggw.edu.pl

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

26-04-2021 14:07
Krzysztof Szwejk