Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Dietetyki, Zakład Dietetyki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawaczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia, dietetyka, nauki o zdrowiu, biologia, diagnostyka laboratoryjna

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 29.04.2022r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.05.2022-30.06.2022

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 01.07.2022r

LINK DO STRONY:

 1. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ w kategorii „Oferty pracy”

 1. Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ w kategorii biuro ogłoszeń
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

 

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2022r

Rodzaj kontraktu: do określenia po rozstrzygnięciu konkursu

Praca w wymiarze: pełnego etatu

Miejsce pracy: Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie(ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa)

SŁOWA KLUCZOWE: dietetyka, żywienie człowieka, metabolomika, nauki o zdrowiu

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie: dietetyka, technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, biologia,
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dodatkowym atutem będą: uprawnienia do pobierania materiału biologicznego,  doświadczenie z zakresu wykorzystania chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas. Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w  planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 30.05-30.06.2022r, w Sekretariacie Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW następujących dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • listy rekomendacyjne
 • kopie dyplomów, certyfikatów
 • referencje od pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).
 • klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wybrane osoby zostaną poproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

KONTAKT: tel. 22 5937017, mail lucyna_kozlowska@sggw.edu.pl

 

 

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Lucyna Kozłowska, prof. SGGW

Katedra Dietetyki

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

 

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

28-04-2022 15:15
Krzysztof Szwejk
29-04-2022 09:20
Krzysztof Szwejk