Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedrze Dietetyki, Zakładzie Dietetyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Dietetyki, Zakład Dietetyki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia, dietetyka, nauki o zdrowiu, biologia, diagnostyka laboratoryjna

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 01.06.2021r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01-14.07.2021r

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.07.2021r

LINK DO STRONY:

 1. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ w kategorii „Oferty pracy”

 1. Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ w kategorii biuro ogłoszeń
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.09.2021

Rodzaj kontraktu: do określenia po rozstrzygnięciu konkursu

Praca w wymiarze: pełnego etatu

Miejsce pracy: Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie(ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa)

SŁOWA KLUCZOWE: dietetyka, żywienie człowieka, metabolomika, nauki o zdrowiu

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie: technologia żywności i żywienia lub nauki o zdrowiu lub nauki biologiczne,
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, w tym min. 4. publikacje z listy JCR,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w badaniach z zakresu wykorzystania chromatografii, w tym sprzężonej ze spektrometrią mas.

Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w  planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy. Mile widziane będą uprawnienia do pobierania materiału biologicznego.

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 01-14.07.2021r, w Sekretariacie Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW następujących dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • listy rekomendacyjne
 • kopie dyplomów, certyfikatów
 • referencje od pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).
 • klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Wybrane osoby zostaną poproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

KONTAKT: tel. 22 5937017, mail lucyna_kozlowska@sggw.edu.pl

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW

Katedra Dietetyki

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 1. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
31-05-2021 13:59
Krzysztof Szwejk