Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Mechanicznej, w zakresie automatyki

KONKURS JEDNOETAPOWY

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Mechanicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 25.04.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.05.2022 r. – 09.06.2022 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem:

  1. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
  2. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl
  • Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: automatyka, sterowanie, robotyka

OPIS:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW),

Wymagane kwalifikacje:

  • stopień doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka, Elektrotechnika i Elektronika lub Robotyka lub specjalności Automatyzacja Procesów Produkcyjnych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych,
  • znajomość języka polskiego
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim,
  • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
  • poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych lub terenowych.

Wymagane dokumenty:

– podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
– życiorys zawodowy;
– odpis dyplomu;
– wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
– oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania
konkursu, które można uzyskać: e-mail: iim@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

– papierowo: Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW, Sekretariat, ul. Nowoursynowska 164,
02-787 Warszawa, budynek 21, pokój 102, nr tel.: 022 59 345 00,

lub

– elektronicznie: iim@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16.06.2022 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Podstaw Inżynierii i Energetyki, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, e-mail: kpie@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienie konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna;

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

25-04-2022 08:33
pgrzegrzolka
29-06-2022 14:10
pgrzegrzolka