Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Biologii

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Biologii, 02-776 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 09.06.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.07.2021 -20.07.2021

LINKI DO STRON:

 1. Uczelnia: http://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/, kategoria: „Oferty pracy”
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra

III. Komisja Europejska w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation

 

SŁOWA KLUCZOWE: biologia nowotworu, onkologia, biologia molekularna, terapie antynowotworowe

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

 

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 4 publikacji, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) lub w czasopismach naukowych ujętych, przed ogłoszeniem wykazu, o którym mowa powyżej, w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez właściwego ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 uchylonej ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

 

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

 

Poszukiwany kandydat (-tka) powinien (-na) charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

 • dobra ogólna znajomość zagadnień z zakresu biologii komórki, fizjologii,
 • dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej,
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych.

 

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń dla studentów z zakresu biologii komórki, fizjologii, (2) znajomość zagadnień z zakresu onkologii, biologii komórki nowotworowej, biologii molekularnej, (3) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach badawczych, (4) znajomość oraz obsługa programów FlowJo, GraphPad.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • odpis dyplomu doktora,
 • wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku,
 • pozytywna ocena przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub wygłoszonego referatu monotematycznego.

 

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

 

Dodatkowe informacje: mgr Karolina Witczak, karolina_witczak@sggw.edu.pl; tel. +48 22 593 62 77.

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 22.07.2021 r.

 

10-06-2021 08:52
Krzysztof Szwejk