Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Centrum Medycyny Translacyjnej

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
KONKURS JEDNOETAPOWY
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Medycyny Translacyjnej
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: /adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria, biologia, medycyna,

DATA OGŁOSZENIA: 09.07.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.07.2021 – 24.07.2021

LINKI DO STRON z ogłoszeniem:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, choroby zwierząt, rozród, biotechnologia, medycyna translacyjna , biologia molekularna
OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).
Wymagane kwalifikacje:
• stopień naukowy: doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł zawodowy lekarza lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk weterynaria, medycyna, medycyny translacyjnej, medycyny, biologii molekularnej, biotechnologii w zakresie chorób zwierząt lub pokrewnych
• znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji ;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim;
• samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
• wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych

 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych (dodatkowy atut);
  • mile widziane będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym;
  • znajomość pakietu Ms Office;
  • umiejętność pracy w zespole,
  • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection);
  • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania;
  • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie
  i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium Wymagane dokumenty:
  – podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
  – życiorys zawodowy;
  – poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego lub poświadczony odpis dyplomu magistra inżyniera;
  – wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
  – niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
  – oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: cmt@sggw.edu.pl
  Miejsce składania dokumentów:
  – osobiście: Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa, pok. 114, nr tel.: +48 22 59 36 185.
  lub
  – elektronicznie: cmt@sggw.edu.pl
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25.07.2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 36 185.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

09-07-2021 10:49
Krzysztof Szwejk
08-07-2021 13:50
Krzysztof Szwejk