Adiunkt badawczo-dydaktyczny, przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

 

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko adiunkta:

 • stopień naukowy doktora w jednej z dyscyplin: 1) nauki o Ziemi i środowisku,
  2) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 3) architektura i urbanistyka,
  4) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz tytuł magistra/magistra inżyniera uzyskany na kierunku geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub architektura krajobrazu;
 • wykazanie dorobku publikacyjnego w postaci co najmniej 4 monografii naukowych lub artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MEiN (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection);
 • w ciągu czterech lat uzyskanie z publikacyjnej działalności naukowej łącznej liczby co najmniej
  480 punktów;
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania;
 • doświadczenie naukowe z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • posiada umiejętność posługiwania się oprogramowaniem ArcGIS/Q-GIS;
 • dodatkowym atutem będzie przynajmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie: geografii fizycznej, przyrodniczych podstaw gospodarowania, przyrodniczych podstaw projektowania, fizjografii, ochrony i kształtowania środowiska,
 • dodatkowym atutem będzie widoczna aktywność naukowa i projektowa o zasięgu międzynarodowym;
 • samodzielność i dyscyplina pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
 • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW.

Szczegółowy opis w linku poniżej

adiunkt_przyrodn_podstawy_proj_krajob

20-05-2022 13:26
ugudanowska