Adiunkt badawczo – dydaktyczny, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym INDM

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

LICZBA STANOWISK: 1

DZIEDZINA: nauki rolnicze, nauki inżynieryjno-techniczne

DATA OGŁOSZENIA: 31 maja 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01 lipca 2022 r. – 15 lipca 2022 r.

LINK DO STRONY: http://indm.sggw.edu.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, logistyka, ergonomia, zarządzanie przedsiębiorstwem, metody organizacji produkcji

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Uczelni (§ 89 i załącznik nr 2).

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów technologia drewna i meblarstwo w SGGW.

Poszukiwany(-a) jest kandydat (-tka), który(-a) charakteryzuje się następującymi cechami:

 • posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych,
 • jest przygotowany(-a) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ergonomii, cyklu życia produktu, zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania projektami oraz metod organizacji produkcji,
 • posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, t.j. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • kierował(-a) lub kieruje lub też złożył(-a) projekt badawczy w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
 • jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych i/lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy lub w części A czasopism naukowych ujętych w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez właściwego ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 uchylonej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.),

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW, tel. (22) 5938528, e-mail: piotr_boruszewski@sggw.edu.pl.

 

Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w okresie od dnia 01 lipca 2022 r. do dnia 15 lipca 2022 roku do godziny 11:00 (decyduje data wpływu dokumentów) w Sekretariacie Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, pok. 2/14B.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW;
 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 5. Wykaz osiągnięć naukowych;
 6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW).

Data rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w okresie do dwóch tygodni od ustalonej w ogłoszeniu daty składania zgłoszeń.

Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić żadnego kandydata do zatrudnienia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

31-05-2022 12:47
rszczucinski
07-06-2022 12:49
rszczucinski