Adiunkt badawczo-dydaktyczny Instytut Ekonomii i Finansów – Katedra Logistyki

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Logistyki, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166.

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Specjalność: logistyka, zarządzanie logistyczne, logistyka w przedsiębiorstwie, badania operacyjne, bezpieczeństwo i ekonomika transportu.

DATA OGŁOSZENIA: 07.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.07.2022 r.

 

MIEJSCA OGŁOSZENIA KONKURSU:

 1. Strona internetowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: https://www.sggw.edu.pl/ w kategorii „Oferty pracy”
 2. Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. Strona internetowa Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/

 

SŁOWA KLUCZOWE: logistyka, zarządzanie, badania operacyjne, bezpieczeństwo transportu, ekonomika transportu.

 

OPIS:

Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 84 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), tj.:

 1. posiadać stopień naukowy doktora.
 2. mieć opublikowane minimum cztery prace w recenzowanych czasopismach naukowych lub naukowo-technicznych, lub dorobek w postaci prac wdrożonych oraz projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, artystycznych itp.,
 3. posiadać pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób z zewnątrz – uzyskać pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie

 

Kandydat/ka na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego powinien/na posiadać stopień doktora w zakresie nauk społecznych (d. ekonomicznych) w dyscyplinie ekonomia i finanse (d. ekonomia). Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i ekonomiki transportu, logistyki w przedsiębiorstwie, a także posiadanie wiedzy z zakresu badań operacyjnych.

 

Kandydat/ka powinien/na wykazać się dorobkiem publikacyjnym, w jęz. polskim lub angielskim z zakresu specjalności. Od Kandydata/ki oczekuje się wysokich predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, popartych odpowiednim doświadczeniem. Niezbędna jest również wiedza i umiejętność zastosowania metod statystycznych w prowadzeniu badań naukowych. Ponadto, dodatkowym atutem Kandydata/ki będzie potwierdzone doświadczenie w pracy na uczelni wyższej.

 

Do wniosku o zatrudnienie należy dołączyć następujące dokumenty:

 • podanie kierowane do JM Rektora SGGW o zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis (poświadczona kserokopia przez Sekretariat Uczelni) dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora,
 • wykaz osiągnięć naukowych kandydata wraz z zestawieniem liczbowym,
 • wykaz osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych kandydata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy
 • pozytywną ocenę Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób z zewnątrz pozytywna ocena referatu naukowego wygłoszonego na seminarium zorganizowanym w Katedrze.

 

Osoby spoza SGGW składają dodatkowo:

 1. kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,
 2. opinię z ostatniego miejsca pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa, budynek 7, pok. 103, nr tel.: 022 59 34 007.

lub elektronicznie: ieif@sggw.edu.pl.

 

W tytule wiadomości proszę wpisać: Adiunkt / Katedra Logistyki.

Osoba do kontaktu:

Joanna Ratyńska – Jagoda, joanna_ratynska-jagoda@sggw.edu.pl
Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, budynek 7 pokój 103.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: drugi kwartał 2022 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Assistant Professor in Economics and Finance

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Institute of Economics and Finance

 

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Economic Science, Department of Logistics, Operational Research Facility, 166 Nowoursynowska Street, 02-787 Warsaw.

 

CITY: Warsaw

 

POSITION: Assistant Professor of science and didactics

 

Field of science: social

 

Scientific discipline: economics and finance

 

Speciality: Logistics, logistics management, business logistics, operational research, safety and economics of transport.

 

DATE OF ANNOUNCEMENT: 07.06.2022

 

DEADLINE FOR APPLICATIONS: 07.07.2022   

 

WEBSITE:

 1. Website of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW in Warsaw: https://www.sggw.edu.pl/ in the ‘Job offers’ category
 2. Website of the Ministry of Science and Higher Education http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. European Commission website on the European portal for mobile researchers https://euraxess.ec.europa.eu/

 

 

KEY WORDS: Logistics, management, operational research, transport economics, transport safety.

 

DESCRIPTION:

The Candidate who applies for the above position must meet the requirements specified in art. 113 of the Act of 20.07.2018 Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668), and in the University’s Statute (Annex to Resolution No. 84-2018/2019 of the Senate of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW of 27 May 2019 on the adoption of the Statute of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW):

 

 • hold a PhD degree.
 • have published a minimum of four papers in peer-reviewed scientific or technical journals, or acquisitions in the form of works implemented and designed, constructive, technological, artistic, etc.
 • have a positive opinion from the faculty teaching board on didactic classes and, for outsiders, have a positive opinion from the committee for a scientific paper delivered at a seminar organized in the unit where you are applying for employment.

Candidate on the post of assistant lecturer in science and didactics should hold a doctorate in social (former economics) in discipline economics and finance (f. economy). It is required from candidate to have an in-depth knowledge of transport economics, logistics in the business, as well as knowledge of operational research.

 

Candidates should demonstrate a publishing heritage in Polish or English in the field of specialization. It is expected from Candidates to be highly motivated to conduct teaching activities supported by appropriate experience. Knowledge and ability to apply statistical methods in conducting scientific research is also essential. In addition, it would be an asset of Candidate to provide proven. of professional experience in academic field.

 

The application for employment must be accompanied by the following documents:

 • application addressed to the Rector of the WULS-SGGW for employment in the above-described position,
 • academic curriculum vitae,
 • a personal questionnaire,
 • a certified copy of the awarding a doctorate degree,
 • list of candidate’s academic achievements along with numerical table,
 • a list of didactic and educational achievements of the candidate
 • declaration of consent for the personal data processing by WULS-SGGW,
 • statement by the Candidate that meets the requirements set out in art. 113 of the Act on Higher Education (Journal of Laws of 2018, item 1668) and a statement that SGGW-WULS will be the primary workplace within the meaning of the above Act.
 • have a positive opinion from the committee for a scientific paper delivered at a seminar organized in the unit where you are applying for employment.

 

Candidates from outside Warsaw University of Life Sciences-SGGW additionally should submit:
1. personal questionnaire form with 2 photos,
2. letter of recommendation from the previous employer.

 

Place of submitting documents:

Institute of Economics and Finance, Nowoursynowska 166 Street,

02-787 Warsaw, building 7, room 103, phone number: 022 59 34 007.

or electronically: ieif@sggw.edu.pl

In the message title add: Assistant Proffesor / Department Logistics.

Contact person:

Joanna Ratyńska – Jagoda, joanna_ratynska-jagoda@sggw.edu.pl
Institute of Economics and Finance SGGW in Warsaw, building 7 room 103.

COMPETITION SETTLEMENT DEADLINE: second quarter 2022

Please be advised that we will respond only to selected offers. We reserve the right to end the competition sooner or to leave the competition unresolved.

 

 

 

Please attach the following statement:

 

I agree to process my personal data by the Warsaw University of Life Sciences – SGGW in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10.05.2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).

 

Information clause:

 

Please be advised that all personal data that will be transferred in the recruitment procedure to the assistant professor position by the Warsaw University of Life Sciences – SGGW will be processed by SGGW in order to carry out the recruitment procedure in accordance with art. 6 clauses 1 point. a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on the Protection of data), after this referred to as GDPR. The administrator of Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences – SGGW, with headquarters at Nowoursynowska street 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW is completed. At WULS-SGGW, there is a Data Protection Inspector supervising the correctness of personal data processing, which can be contacted via the email address: iod@sggw.pl. Following the provisions of the GDPR, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Personal Data Administrator to access your data, rectify it, transfer and delete it, and limit data processing and lodge a complaint to the supervisory authority.

 

 

 

07-06-2022 14:09
Maria Pluta