Adiunkt badawczo- dydaktyczny Instytut Ekonomii i Finansów – Katedra Ekonometrii i Statystyki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny – ekonomia i finanse

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Ekonomii i Finansów

Informacja o konkursie:

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI

TRYB KONKURSU: konkurs jednoetapowy

LICZBA ETATÓW: 1

DZIEDZINA: nauki społeczne

DYSCYPLINA: ekonomia i finanse

MIEJSCA OGŁOSZENIA KONKURSU:

 1. Strona internetowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: https://www.sggw.edu.pl/ w kategorii „Oferty pracy”
 2. Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. Strona internetowa Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/

SŁOWA KLUCZOWE: ekonometria, statystyka, matematyka, metody ilościowe, prognozowanie, wielowymiarowa analiza danych, inżynieria finansowa, badania operacyjne, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, biometria

OPIS:

Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 84 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Od kandydata/kandydatki oczekuje się:

 1. posiadania co najmniej stopnia doktora,
 2. opublikowania czterech publikacji naukowych lub monografii naukowych, w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa
  w § 87 ust. 1 pkt 1, lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu SGGW,
 3. uzyskania pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie (Katedra Ekonometrii
  i Statystyki),
 4. posiadania udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego
  w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 5. posługiwania się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 6. kierowania lub złożenia w przeszłości projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,

Dodatkowym atutem będzie:

 1. doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu statystki, ekonometrii, matematyki, informatyki,
 2. doświadczenie w zakresie realizacji grantu krajowego lub międzynarodowego,
 3. odbycie naukowego stażu za granicą w wiodącym ośrodku naukowym,
 4. doświadczenie w zakresie organizowania konferencji i seminariów naukowych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Finansów (budynek 7, pokój 103):

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora,
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata/kandydatkę wymagań zawartych w treści ogłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy.

DATA OGŁOSZENIA: 31/10/2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/11/2022

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa, budynek 7, pok. 103, nr tel.: 022 59 34 007.

lub elektronicznie: ieif@sggw.edu.pl.

Osoba do kontaktu:

Joanna Ratyńska – Jagoda

joanna_ratynska-jagoda@sggw.edu.pl Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, budynek 7 pokój 103.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2022 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna dla procesów rekrutacyjnych

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ulicy Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa (dalej: SGGW lub Administrator).

Kontakt z Administratorem:

 • adres korespondencyjny: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa,
 • telefon: + 48 22 59 310 00.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda),
 • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z rekrutacją, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. *.
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

 • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę),
 • imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego(w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w rekrutacji oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji oraz realizacji innych ww. celów Administratora.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • okres rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 • okres przedawnienia roszczeń,
 • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem:

 • adresu korespondencyjnego Administratora: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa,
 • adresu e-mail IOD: iod@sggw.edu.pl.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Z powodu korzystania przez Administratora z usług firmy Microsoft, Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m. in. do USA. Firma Microsoft zapewnia gwarancje wynikające z przestrzegania rozdziału 5 RODO oraz została zobowiązana do przestrzegania ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych zawartych z SGGW. Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Assistant Professor in Economics and Finance

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Institute of Economics and Finance

Information about the competition:

INSTITUTE OF ECONOMICS AND FINANCE

POSITION: research and teaching assistant professor

DEPARTMENT OF ECONOMETRICS AND STATISTICS

COMPETITION MODE: one-step competition

NUMBER OF POSITIONS: 1

FILED OF SCIENCE: social sciences

DISCIPLINE: economics and finance

PLACE OF ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION:

 1. Website of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW in Warsaw: https://www.sggw.edu. pl/ in the ‘Job offers’ category
 2. Website of the Ministry of Science and Higher Education http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

III. European Commission website on the European portal for mobile researchers https://euraxess.ec.europa.eu/

KEY WORDS: econometrics, statistics, mathematics, quantitative methods, forecasting, multivariate data analysis, financial engineering, operations research, financial and insurance mathematics, biometrics

DESCRIPTION: 

The Candidate who applies for the above position must meet the requirements specified in art. 113 of the Act of 20.07.2018 Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668), and in the University’s Statute (Annex to Resolution No. 84-2018/2019 of the Senate of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW of 27 May 2019 on the adoption of the Statute of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW).

 

The candidate is expected to meet the following conditions:

 1. having a PhD degree,
 2. publication of at least four scientific articles or scientific monographs, including at least two in scientific journals announced on the list referred to in § 87 para. 1 point 1, or in part A or C of the list referred to in § 87 para. 1 point 2 of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW Statute,
 3. obtaining a positive opinion of the commission for a scientific paper presented at a seminar organized in the unit where he/she applies for employment (Department of Econometrics and Statistics),
 4. at least a good command of the English language, sufficient to enable independent writing of scientific publications in this language and presenting reports at scientific conferences,
 5. ability to teach in Polish and English.
 6. having managed or submitted a research project in calls for proposals at research funding institutions.

Appreciated:

 1. experience in didactic work in the area of statistics, econometrics, mathematics, computer science,
 2. experience in the implementation of a domestic or an international grant,
 3. a research internship abroad,
 4. experience in organizing scientific conferences and seminars.

Candidates should submit documents to the secretariat of Institute of Economics and Finance (Nowoursynowska Street 166, 02-787 Warsaw, building 7, room 103):

 • application for employment directed to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
 • personal questionnaire,
 • CV,
 • copy of the PhD diploma or other confirmation,
 • list of published scientific articles or accepted for printing,
 • necessary documents confirming the remaining requirements from the Candidate,
 • declaration of consent for the personal data processing by WULS-SGGW,
 • statement by the Candidate that meets the requirements set out in art. 113 of the Act on Higher Education (Journal of Laws of 2018, item 1668) and a statement that SGGW-WULS will be the primary workplace within the meaning of the above Act.

DATE OF ANNOUNCEMENT: 31/10/2022

DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 30/11/2022

Place of submitting documents:

Institute of Economics and Finance, Nowoursynowska 166 Street,

02-787 Warsaw, building 7, room 103, phone number: 022 59 34 007.

or electronically: ieif@sggw.edu.pl

Contact person:

Joanna Ratyńska – Jagoda, joanna_ratynska-jagoda@sggw.edu.pl Institute of Economics and Finance SGGW in Warsaw, building 7 room 103.

COMPETITION SETTLEMENT DEADLINE: 4Q2022

Please be advised that we will respond only to selected offers. We reserve the right to end the competition sooner or to leave the competition unresolved.

Please attach the following statement:

I agree to process my personal data by the Warsaw University of Life Sciences – SGGW in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10.05.2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).

Information clause for recruitment processes

WHO IS THE DATA CONTROLLER?

In accordance with the general data protection regulation (hereinafter: GDPR), the controller of your personal data is Warsaw University of Life Sciences, with its registered office at 166 Nowoursynowska Street, 02-787 Warsaw (hereinafter: SGGW or the Data Controller).

The Data Controller can be contacted:

 • In writing: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa (SGGW, 02-787 Warsaw, Nowoursynowska 166)
 • By phone: +48 (22) 59 310 00.

The Data Controller is an entity responsible for the security of personal data and their processing in accordance with the provisions of the law.

 

FOR WHAT PURPOSE AND ON WHAT LEGAL BASIS DO WE USE THE DATA?

We will use your personal data for the following purposes:

 • conducting recruitment using data other than necessary for the conclusion of the contract (e.g. photos, information about marital status, interests, etc.), voluntarily provided by the recruitment participant (Article 6 (1) (a) of the GDPR, Article 9 (2) letter a GDPR – consent),
 • fulfillment of the Administrator’s legal obligations related to recruitment, in particular resulting from the provisions of the Labor Code or the provisions of the Civil Code (Article 6 (1) (c) of the GDPR – legal obligation),fulfillment of a legal obligation incumbent on the administrator, resulting in particular from the Law – Law on Higher Education and Science.

investigation or defense against any related claims with recruitment or in connection with the need to prove certain facts that are of significant importance to the Administrator in this regard (Article 6 (1) (f) of the GDPR – legitimate interest); the deadlines for pursuing claims under the contract are specified in detail in the Civil Code.

The personal data necessary for the conclusion of the contract and the fulfillment of legal obligations are:

 • first name (names), surname, date of birth, contact details provided by the recruitment participant and, if necessary for the performance of work in a specific position, information on education, professional qualifications and the course of previous employment (in the case of employment under an employment contract) ,
 • first name (names), surname, address, correspondence address, PESEL number, NIP number, information on the tax office and NFZ branch, bank account number (in the case of employment under a civil law contract).

The transfer of data is voluntary, but necessary to participate in recruitment and other the above-mentioned. Administrator’s purposes. Refusal to provide data may result in the inability to participate in recruitment and the implementation of other abovementioned Administrator’s purposes.

Please be advised that your data will not be used to make decisions based solely on the automated processing of personal data, including profiling within the meaning of art. 22 GDPR.

HOW LONG DO WE INTEND TO USE THE DATA?

We will use the data for the period necessary to achieve the purposes described above. Depending on the legal basis, it will be respectively:

 • the period until the possible effective withdrawal of consent to the processing of personal data,
 • recruitment period (unless the candidate expressly agrees to include his application in other recruitments of the Administrator),
 • the period of limitation of claims,
 • the period until the possible submission of an effective objection.

HOW TO WITHDRAW THE CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA?

You have the right to withdraw your consent to the processing of personal data at any time in the case of data processed on its basis. The consent may be withdrawn, in particular, by contacting the data Controller via the contact details indicated above. If you exercise this right, we will stop processing such data and it will be deleted. The withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

WHAT ARE YOUR RIGHTS?

You may submit a request to us for: an access to personal data (information about the personal data being processed and a copy of the data), rectification of data (if they are incorrect), data portability (in the cases specified in the GDPR), erasure or restriction of personal data processing in accordance with the principles set out in the GDPR.

Notwithstanding the rights listed above, you may file an objection against processing of your data at any time, if the legal basis for the use of data is a legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR).

Moreover, you have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office if you believe that the processing of your personal data violates the law.

WHO DO WE TRANSFER YOUR DATA TO?

Subject to all data security guarantees, your data may be transferred (except to persons authorized by the Controller) to other entities, including entities authorized to receive them as provided by law, to entities processing them on our behalf (e.g., technical service providers and entities providing us with consultancy services), as well as other administrators ((e.g., notary or legal offices).

HOW CAN YOU CONTACT US ON THE PERSONAL DATA PROTECTION?

The Data Controller has appointed the Data Protection Officer, who you can contact in matters related to the processing of personal data and the exercise of the user rights in accordance with the provisions on the protection of personal data via:

 • In writing: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa (SGGW, 02-787 Warsaw, Nowoursynowska 166);
 • e-mail address: iod@sggw.edu.pl

TRANSFER OF DATA OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA)

Due to the use of Microsoft services by the Data Controller, your data may be transferred outside the European Economic Area, e.g., to the USA. Microsoft provides guarantees resulting from compliance with Chapter 5 of the GDPR and has been obliged to comply with the protection of personal data on the basis of standard contractual clauses concluded with SGGW. More information can be found at: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

31-10-2022 12:35
Maria Pluta
07-11-2022 14:06
Maria Pluta