Adiunkt badawczo-dydaktyczny, hydraulika

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

  • stopnień doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Hydrauliki,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych,
  • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
  • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa i projektowa o zasięgu międzynarodowym,
  • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW.

Pełna treść ogłoszenia i spis wymaganych dokumentów w linku poniżej

adiunkt__hydraulika

09-12-2021 11:57
ugudanowska
10-12-2021 13:21
ugudanowska