Adiunkt badawczo-dydaktyczny, architektura krajobrazu

KONKURS JEDNOETAPOWY

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO:   adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska lub architektura i urbanistyka
w zakresie: uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe planowania przestrzennego oraz kształtowania krajobrazu

DATA OGŁOSZENIA:     27.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:    27.08.2021 r. – 10.09.2021 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: 
I. Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/oferta/warszawa-etat-adiunkt-badawczo-dydaktyczny-56/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu, architektura krajobrazu

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska lub architektura i urbanistyka oraz tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku architektura krajobrazu,
 • doświadczenie naukowe w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu,
 • doświadczenie w praktyce projektowej i planistycznej odnośnie dzieł architektury krajobrazu,
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna lub architektura,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • wykazanie dorobku publikacyjnego w postaci recenzowanych artykułów naukowych (w tym min. cztery publikacje z IF – Web of Science Core Collection),
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania;
 • dodatkowym atutem będzie widoczna aktywność naukowa i projektowa o zasięgu międzynarodowym oraz praca w projektach badawczych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dyscyplina pracy.
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie
  i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • życiorys zawodowy;
 • poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego;
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: urszula_gudanowska@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

– pocztą: Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
pok. 115, nr tel.: 022 59 35 009 lub

– elektronicznie: urszula_gudanowska@sggw.edu.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 24.09.2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 321 91.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

27-07-2021 13:41
ugudanowska